Avgifterna per hustyp under år 2022 enligt fördelningstal efter antagen budget på extrastämman hösten 2021

 

e = Extra garage

Avgiften betalas månadsvis i förskott med dragning sista bankdagen i varje månad.