WebSiteTemplate.org
 
GNEJSEN STARTSIDA > FORUM > Individuell mätning
 

Individuell mätning

Bakgrund
Till vår ordinarie stämma (årsmöte) den 12 april 2011 finns det inlämnat en motion om att byta debiteringssystem inom samfälligheten.

Vårt nuvarande system baseras på schablondebitering enligt tre olika s.k. fördelningstal där alla betalar samma avgift för många av samfällighetens utgifter (vatten, sopor, garage, snöröjning, kabel-tv etc) medan fördelningstalen för värme är baserade på storleken på husen, (dvs. uppvärmningsbehovet) och ska därmed kompensera för skillnader i värmeförbrukning.

Förslaget från motionslämnaren bygger på att man inför individuell mätning av förbrukningen av värme och varmvatten i varje enskilt hushåll. Förbrukningen ligger sedan till grund för individuella fakturor av värme och vatten medan övriga samfällighetsutgifter debiteras på traditionellt sätt.

För- och nackdelar med schablonbaserad debitering
2011-03-20. Göran Sandström, Kvv 130

  • Ett enkelt, smidigt och förutsägbart system såväl för samfälligheten som för den enskilde. Kassören meddelar banken vilken fast avgift varje hushåll har varje månad under året. Banken sköter resten. För den enskilde är det enkelt att planera sin ekonomi då månadsavgifterna är kända i förväg och lika stora varje månad.
  • Samfälligheten går in som ekonomisk buffert gentemot sina medlemmar genom att betala de höga energiräkningarna vintertid av sina sparade medel. Under sommarhalvåret bygger sedan samfälligheten åter upp sin ekonomiska buffert.
  • Ett schablonbaserat system skapar en bättre känsla av gemensamt ägande av våra gemensamhetsanläggningar i samfälligheten. Vi delar kostnaden för värme enligt schablonen och är alla lika måna om underhåll och utveckling av vår gemensamma värmeanläggning. Det är då enklare att genomföra gemensamma kostnadseffektiva energibesparande åtgärder.
  • Enskilda fastighetsägare som genomför stora och dyra energibesparande åtgärder på sin fastighet (exempelvis fönsterbyten eller ventilationsombyggnad) får nästan inget tillbaka av energivinsten.

För- och nackdelar med förbrukningsbaserad debitering
2011-03-20. Göran Sandström, Kvv 130

  • Genom avgifter baserade på faktisk förbrukning skapar man en tydlig koppling mellan förbrukning och kostnad och därmed ett incitament för enskilda att spara på energi.
  • Enskilda fastighetsägare som genomför stora och dyra energibesparande åtgärder på sin fastighet (exempelvis fönsterbyten eller ventilationsombyggnad) tjänar själv på energivinsten, vilket ökar drivkraften till energibesparande åtgärder på fastigheten.
  • Det bli svårare för enskilda medlemmar att planera sin ekonomi då månadsavgifterna varierar under året. Ju kallare det har varit en månad desto högre blir avgiften vilket leder till osäkerhet om storleken på fakturan samt stora skillnader i fakturorna under vinterhalvåret jämfört med sommartid.
  • Risk finns att individuell mätning leder till att medlemmar ser mer till sitt eget och blir mindre angelägna att göra satsningar på våra viktiga gemensamhetsanläggningar.
  • Samfälligheten drar på sig en extra kostnad för automatisk avläsning och fakturahantering av förbrukningsvärdena och riskerar att knyta upp sig hårt mot ett enskilt företag och deras produkt.

"Det finns ju en anledning till att vi har en samfällighet..."
2011-03-22 Mikael Heyl
Ska vi börja med individuella mätningar så bör det ju även innehålla sopor, snöskottning, användande av lekparker (t.ex. extra avgift om man har barn under 12år), garage samt avdrag för antal timmar man lägger på städkvällar m.m. D.v.s. då faller hela tanken med en samfällighet.

 

"Som nyinflyttad var det stor fördel att INTE ha individuell mätning"
2011-03-22 Stefan Granberg

Jag kan förstå om den äldre generationen gärna ser att man inför individuell mätning eftersom dom förbrukar mindre än nyinflyttade barnfamiljer. Tänk då så här istället: Blir mitt hus mer attraktivt för en tänkt köpare (läs barnfamilj) om vi inför individuell mätning? Snarare tvärt om va? Jag som relativt nyinflyttad såg det ju givetvis som en stor fördel med dessa hus eftersom vi INTE har individuell mätning. Det finns så många fördelar med det system vi har idag. Laga därför inte något som inte är trasigt.
 
Jag anser att om vi ska spara energi och pengar så ska vi rikta vårt fokus mot garagen och se till att vi får en jämt fördelad värme på en lagom nivå utan alltför stora onödiga läckor.

 

Fördelen med individuell mätning av värme och varmvatten
2011-03-23 Roland Johansson, Kvv 136

1.Alla blir mera motiverade att spara energi.
2.Individuell mätning innebär att var och en betalar för sin förbrukning.Som vi gör med elen t.ex. Rättvist.

För övrigt har  bättre mätare  kommit ut i marknaden.Bl.a. behöver man inte längre gå in i varje hus för avläsning.Det hela bygger på data -och radiosignaler.Vi har alltsedan samfällighetens bildande diskuterat mätning av värme och varmvatten men det har alltid fallit på att avläsning och debitering varit för krångligt.Dessutom har fjärrvärmen varit för billig.Men nu när avläsningen  blivit mycket enklare och när avgiften för fjärrvärmen tenderar att stiga för varje år är det enligt min och mångas mening dags för individuell mätning.

 

"Börjar man med individuella mätningar så har vi snart ingen samfällighet"
2011-03-23 Jörgen Persson

Håller med Mikael Heyl till fullo. Om individuella mätningar är vägen till lycka så kan vi kan även införa grindslant/vägtull för infarter med bil inom området och utse någon som individuellt granskar soporna.
 
Olika faser i livet har olika behov. Börjar man i denna ända med individuella mätningar så har vi snart ingen samfällighet. Undrar hur många som har lust att ta ansvar för vår gemensamma trivsel då?

 

"Angående individuella mätningar  för varje hushåll så måste vi bara få säga NEEEJ ! "
2011-03-23 Fam. Pokosta, Kvv 162

Att veta att man har en viss driftskostnad månad för månad är en trygghet som många söker då man väljer att bo i en samfällighet. Att gemensamt dela på alla kostnader medför att vi har en billig månadskostnad om vi tänker på hur mycket som ingår i vår avgift. Det går aldrig att få millimeterrättvisa för alla, man får både ge och ta när man bor som vi gör. Om man strävar efter att alla skall betala för sin egen förbrukning så tycker jag att man har valt fel typ av boende, då skall man bo i eget fristående hus. Tänk bara vad det skulle kosta att få separata mätare i varje hus både för varmvatten och värme, vem står för den kostnaden ?

 

"Frångår tanken med att ha en samfällighet"
2011-03-23 Oskar Appelgren

Under de dryga 10 år jag bott i samfälligheten har diskussionen om individuell mätning kommit upp vid ett tidigare tillfälle vad jag minns bortsett från nu. Det har varit ett par individer som tagit upp frågan och ansett det vara en bra idé, övriga har varit emot det och det har inte fallit på svårigheter runt mätning och avläsning utan för att det frångår tanken med att ha en samfällighet.

För att det ska vara rättvist så måste man införa enskild mätning på alla andra områden som ingår i samfälligheten. Då måste vi mäta hur stor asfalterad/belagd yta varje hus har runt sig och debitera snöröjning och grusning utifrån det. Det måste också införas enskild mätning på hushållssopor och återvinning, vilket i praktiken innebär att återinföra soptunnor framför varje hus. Någon måste hålla koll på städkvällarna och rapportera till kassören vilka som uteblivit för att kunna debitera utifrån detta. Alternativet är naturligtvis att höja grundhyran och köpa städ- och rensningstjänster av exempelvis Svensk Markservice.

Utöver detta måste särskilda kulvertavgifter räknas fram då det inte längre är kommer vara av intresse att fjärrvärme och vatten ingår i samfälligheten. Underhållsåtgärder på asfalt och beläggningar samt kulvertanläggning får debiteras respektive hus det ligger i anslutning till, så att det fullt ut blir som att bo i villa. Med hänsyn till att kulvertar och dränering snart är 40 år så kan det bli kostsamt underhåll för enskilda fastighetsägare. Det kommer definitivt innebära en värdeförsämring av fastigheterna, förmodligen betydande. Vi har kollat på en annan samfällighet som gjort om kulvertsystemet eftersom deras gick sönder och de landade på 7-8 miljoner för 1-2 år sedan. Det rör sig om upp emot 100.000kr/hushåll om det skulle behövas göras.

Valet mellan enskild mätning eller inte är en fråga om man vill fortsätta ha en samfällighetsförening eller inte.

Det avtal jag förhandlat fram med Umeå Energi och T3 för leverans av internet 100Mbit/s och inkommande förbindelse på 1000Mbit/s med fullt ut support och underhåll av Gnejsens nätverk ligger på ca 170kr/mån inklusive moms. När jag nu som privatperson beställer internet av T3 så kostar det 125 kr i anslutningsavgift till Lerstenen och 399kr/mån för 100Mbit/s där jag delar 100Mbit/s med alla andra boende (inte 1000Mbit/s som på Gnejsen), alltså en bit över 500kr/mån eller mer än 3 gånger kostnaden. Utan samfällighet hamnar kostnaden för den tjänsten Gnejsen har idag (med 1000Mbit/s att dela på och 100Mbit/s in i huset) säkerligen på mer än det  (dryga 500kr/mån) om ni ska ha enskilda avtal som privatpersoner.

Styrkan med att ha en samfällighet är att vi har ett förhandlingsläge mot leverantörer och en förening som kan fungera som ekonomisk buffert. Utan samfällighet finns inget incitament att delta i samfällighetens styre och drift. Det är redan idag dålig uppslutning på möten, och arbetsinsatser eller ansvar ska vi inte ens nämna.

 

Släng inte ut barnet med badvattnet
2011-03-24 Doris Grahn

Jag tycker att det skulle vara bra med enskild mätning av vatten och värme, om det inte blir en alltför stor arbetsbelastning för vår kassör.
Men det kan ju vara av intresse att få veta hur andra samhälligheter har det i den här frågan.
Fråga: 1  Är vi den enda samfällighet som funderar kring detta med enskild mätning?
Fråga: 2  Finns det exempel på samhälligheter som har infört enskild mätning och i så fall, vad är deras erfarenhet.
1. Det skulle kännas positivt att försöka påverka kostnaden, förbrukningen och miljön. I dags läget kan vi kanske inte kapa kostnaderna men ju högre energipriserna blir ju mera prisvärt blir det med sparsamhet.
2.  Vill jag vattna mina växter under sommaren så kan jag göra det hur mycket jag vill utan att mina grannar behöver bidra till att jag slösar med vattnet.
3.  Att oroas över att intresset för det gemensamma skulle avta tycker jag är att skrämmas.
4.  Ingen tror väl på allvar att vi inte behöver ett gemensamt ansvar för vår samhällighet. Vi behöver verkligen vår fina samfällighet även om det skulle bli enskild mätning.  Det är väl inte bara gemensam mätning av vatten och värme som häller samman samfälligheten. I så fall är läget allvarligt. Jag hoppas verkligen att det inte finns någon som på allvar tror det.
5.  Styrelsen gör ett hedervärt arbete för vår samfällighet.
6.  Visa styrelsen din uppskattning genom att komma på mötena.
7.  Känn ditt ansvar att vara med när vi städar våra gemensamma ytor.

 

Individuell mätning - sannolikt ingen vinst för någon i samfälligheten
2011-03-24 Peter Andersson, Kvv 184

Till att börja med vill jag bara säga att jag instämmer helt och hållet med de kloka ord som Oscar skrev i sitt inlägg.

Om det är "rättvisa" som är målet för den som förespråkar individuell mätning, så bör den principen tillämpas fullt ut på alla områden och då blir konsekvensen precis som Oscar beskrev i sitt inlägg. Nu tror inte jag att rättvisa är vad som söks, utan den som är för individuell mätning tror förmodligen att den egna kostnaden för värme och vatten kommer att bli lägre än i dagsläget. Men finns det egentligen något belägg för detta antagande? För det första krävs en investering för att installera utrustningen och den måste ju slås ut på alla hushåll i samfälligheten, i och för sig en engångskostnad. Sannolikt kommer individuell mätning inte att innebära en lägre månadskostnad för de flesta, utan tvärtom en högre kostnad för värme och vatten samt högre boendekostnad totalt sett. Jag känner i alla fall inte någon i fristående villa med motsvarande boendeyta, som har en lägre kostnad för värme och vatten m m än vad vår månadskostnad ligger på i dagsläget.

En fördel med dagens system är ju också, vilket har påpekats i tidigare inlägg, att man kan överblicka sina boendekostnader och planera sin ekonomi, vilket kanske är särskilt viktigt för oss relativt nyinflytande barnfamiljer, som utöver driftskostnader har stora lånekostnader för boendet. Med individuell mätning kommer räkningarna för uppvärmning att fluktuera kraftigt och det blir betydligt svårare att överblicka sin ekonomi. Det finns, som andra redan har sagt, en anledning till att vi har valt att flytta just till denna boendeform med en samfällighet som gör att driftskostnaderna fördelas på samtliga ingående hushåll. Ska man anlägga en slags rättviseperspektiv på detta, så är det väl så att de flesta kommer att bo här under en längre tid och först har man barn och ungdomar och tillhör skaran som troligen förbrukar lite mer värme och vatten, men när barnen är utflugna tillhör man den andra kategorin. Det innebär att över tiden sett så blir det en rättvis fördelning båda vad gäller förbrukning och kostnad. Samfälligheten bygger ju att vi solidariskt delar på kostnaderna och det är i mina ögon ett mer rättvist system. Vill man absolut ha individuell mätning finns ju alltid möjligheten att flytta till en egen fristående villa och då får man individuell mätning på alla kostnader, värme, vatten, sopor, internet, digital TV etc. Tror någon att det leder till en lägre driftskostnad för boendet?

Ett bra exempel på fördelen med en stark samfällighet som gör att kostnaderna fördelas ut jämnt över hushållen är ju införandet av digital-TV i våra hus. Vad hade detta kostat om var och en skulle ha skaffat ett eget abonnemang och egen digitalbox? Nu har ju alla hus en box, som vi kunde hämta ut utan någon extra avgift! 

När vi nu bor i ett område med en samfällighet anser jag att vi i stället bör lägga våra gemensamma ansträngningar på att få ner den totala förbrukningen av värme och vatten. Ett bra första steg är de åtgärder med att byta våra gamla ineffektiva termostater mot nya (se styrelsens rapport ang nya mot gamla termostater) och till snålspolande munstycken i handfat etc., som styrelsen föreslog på senaste extrastämman. Kloka åtgärder till relativt små kostnader och kort pay-off tid och som kommer att medföra bra besparningar av värme och vatten. Det är denna gemensamma väg vi bör vandra om vi ska ha kvar en samfällighet i dagens tappning. Jag för min del hoppas och tror att de flesta inom området är av samma uppfattning.